Via de Cristo Privātuma politika

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Biedrība “Latvijas de Cristo” (turpmāk – “Via de Cristo” un/vai “VdC” un/vai “Mēs”) sirds un būtība ir Kristus evaņģēlijs – lai vestu kristiešus līdz pilnīgākai saprašanai par to, ko nozīmē dzīvot žēlastības dzīvi, kas dod jaunu spēku un dzīvīgumu viņu ticības dzīvē. Via de Cristo mērķis ir dot kristiešiem jaunu apziņu par savu misiju pasaulē kļūt par vadītājiem kristīgajai atjaunošanai, kā arī vēlēšanos dzīvot žēlastības dzīvi (lietojot visus žēlastības līdzekļus) kopā ar saviem brāļiem un māsām Kristū. Via de Cristo nepiedāvā neko jaunu – tikai vienkāršu metodi, caur kuru cilvēki var izdzīvot savu dzīvi, kas ir pildīta ar žēlastību. Lai to veicinātu, Via de Cristo notur trīs dienu Nometnes (turpmāk – “Nometne”) un pēc-nometņu aktivitātes, kas saucās Ceturtā diena (turpmāk – “Ceturtā diena”). Visas Ceturtās dienas aktivitātes ir ļoti ieteicamas, bet kā visas Via de Cristo aktivitātes nav obligātas.

Mums ir svarīgi, ka tiek sasniegti šie mērķi, tajā pašā laikā Mēs apzināmies to, cik nozīmīga ir visu iesaistīto personu privātuma aizsardzība, īpaši ņemot vērā, ka Mūsu rīcībā ir dati par iesaistīto personu reliģisko piederību. (Vispārīgā datu aizsardzības regula, spēkā ar 2018. gada 25. maiju (turpmāk – "Vispārīgā datu aizsardzības regula"), 9. panta 2. punkta (d) apakšpunkts. (Pilns regulas teksts.)

Mēs ieguldām resursus un savā ikdienas darbībā rūpējamies par to, lai personu dati būtu pasargāti.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā Mēs rūpējamies un aizsargājam savā rīcībā nonākušos personu datus, proti, palīdzēt saprast, kādā veidā un kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti, kā arī iepazīstināt ar datu subjektu tiesībām un pienākumiem.

Apstrādājot personas datus, Mēs ievērojam Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, atbildīgo institūciju izdotos saistošos norādījumus un noteikumus, kā arī Eiropas Savienības normatīvos aktus.

Šī Privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kuru personas datus apstrādājam.

Šo Privātuma politiku esam izveidojuši pēc iespējas vienkāršāku, tomēr lūgums vispirms iepazīties ar šādiem jēdzieniem.

2. KĀ MĒS IEGŪSTAM PERSONAS DATUS?

Informācija, ko iegūstam par personu, ir atkarīga no sadarbības veida.

Personas datus varam saņemt vairākos veidos, t. sk.:

3. KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS IEGŪSTAM?

Atkarībā no sadarbības vai saziņas veida Personas datu veidi var atšķirties. Vispārīgi Personas datu veidus iedalām šādās kategorijās.

4. KĀ MĒS IZMANTOJAM PERSONAS DATUS?

Mēs apstrādājam Personas datus, lai nodrošinātu Nometnes organizēšanu un aicinātu nometnes apmeklējušos kristiešus kalpošanai un citu Mūsu rīkoto Pasākumu apmeklēšanai.

Mēs, pamatojoties uz datu subjekta doto piekrišanu, apstrādājam Personas datus tikai konkrētiem un nepieciešamiem mērķiem:

Jebkurā no minētajiem gadījumiem Personas datus apstrādājam tikai tādā mērā, kā to pieļauj konkrētais apstrādes mērķis.

5. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM PERSONAS DATUS?

Fizisku personu interešu aizsardzības nolūkos nepārtraukti attīstām savus drošības procesus un pasākumus. Šādi drošības pasākumi ietver personāla, informācijas un tehnisko resursu, IT infrastruktūras, iekšējo un publisko tīklu, kā arī Via de Cristo pasākumos izmantoto ēku aizsardzību. Šo pasākumu ietvaros nodrošinām atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu neautorizētu piekļuvi Personas datiem.

6. KAM MĒS VARAM SNIEGT PERSONAS DATUS?

Personu datu apmaiņa var būt nepieciešama atsevišķos gadījumos, kad tam ir konkrēts mērķis, piemēram, Mums var rasties nepieciešamība sniegt Personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

Mēs nodrošinām Personas datu konfidencialitāti, veicot drošības pasākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

7. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM DATUS?

Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai izmantojam kritērijus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, kā arī ņemam vērā fiziskām personām paredzētās tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.

Anonimizētu datu glabāšanai tiešā veidā ierobežojumi nav piemērojami, taču arī tos glabājam tikai nepieciešamajā apjomā un ilgumā.

8. KĀ MĒS LIETOJAM SĪKDATNES?

Līdzīgi kā citās mājaslapās, arī Mūsu mājaslapā var tikt izmantota sīkdatņu tehnoloģija.

Sīkdatnes Mums ļauj noteikt vispieprasītākās mājaslapas daļas (kuras mājaslapas daļas un cik ilgi apmeklētāji tās apmeklē).

Ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts citādi, personai jebkurā laikā ir tiesības atteikties no turpmākas savu datu apstrādes, taču tādā gadījumā, īpaši, ja minētie dati ir tehniski būtiski, pastāv iespēja, ka nevarēsim šo pakalpojumu nodrošināt tādā pašā apmērā, kā iepriekš.

SĪKDATŅU POLITIKA

Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs dažreiz jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Tāpat dara arī lielākā daļa lielo tīmekļa vietņu.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

Kā mēs sīkdatnes izmantojam?

Vairākās mūsu lapās tiek izmantotas sīkdatnes, lai atcerētos

Šīs sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai šī vietne darbotos, bet jums būs labāka pārlūkošana. Šīs sīkdatnes ir iespējams dzēst vai bloķēt, bet tādā gadījumā atsevišķas šīs vietnes iespējas var nedarboties, kā nākas.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu, un dati par jūsu navigāciju ir mūsu kontrolē. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi tam mērķim, kas norādīts šeit.

Vai mēs izmantojam citas sīkdatnes?

Kā var kontrolēt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā jums būs pašrocīgi jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet vietni, un varbūt nedarbosies daži pakalpojumi un funkcijas.

9. KĀDAS IR DATU SUBJEKTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI?

Datu subjektam ir tiesības:

Datu subjektu iesniegumus izskatām bez maksas. Iesniegumu var iesniegt Via de Cristo Sekretariāta Laju vadītājam, nodrošinot iespēju sevi identificēt kā konkrētu personas datu subjektu, un pārliecināties par iesniegtā pieprasījuma būtību un pamatojumu.

Datu subjektam ir pienākums:

10. KĀ IESPĒJAMS UZZINĀT INFORMĀCIJU PAR IZMAIŅĀM ŠAJĀ PRIVĀTUMA POLITIKĀ?

Tā kā pastāvīgi pilnveidojam un attīstām savu darbību, pastāv iespēja, ka periodiski grozīsim un papildināsim šo Privātuma politiku. Tādēļ aicinām regulāri iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo versiju. Tā pieejama vietnē www.viadecristro.lv. Kad veiksim izmaiņas šajā politikā, par to informēsim ar paziņojumu mājaslapā. Būtisku izmaiņu gadījumā informācija var tikt sniegta papildu kanālos.

11. ATBILDES UZ BIEŽĀK UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM

12. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Visi pieprasījumi tīmekļa Via de Cristo vietnē, kas balstās uz Joomla, sākot sesiju, saglabā IP adresi sesijas datos un izveido sesijas sīkdatus lietotāja pārlūkprogrammā. IP adrese tiek izmantota kā drošības līdzeklis, lai palīdzētu aizsargāties pret iespējamiem sesijas nolaupīšanas uzbrukumiem, un šī informācija tiek izdzēsta, kad sesijas derīgums ir beidzies un tās dati ir iztīrīti. Sesijas sīkdatnes nosaukums ir balstīts uz nejauši ģenerētu jaukšanu, tāpēc tam nav konstanta identifikatora. Sesijas sīkdatnes tiek iznīcinātas, kad ir beidzies sesijas derīguma termiņš vai lietotājs ir izgājis no pārlūkprogrammas.
Joomla reģistrācijas sistēma reģistrē apmeklētāja IP adresi, kā rezultātā uz tā žurnālfailiem tiek rakstīts ziņojums. Šie žurnālfaili tiek izmantoti, lai ierakstītu dažādas darbības Web vietnē Joomla, tostarp informāciju, kas saistīta ar pamatatjauninājumiem, nederīgiem pieteikšanās mēģinājumiem, neapstrādātām kļūdām un informāciju par attīstību, piemēram, deformētu API izmantošanu. Šo žurnālfailu formātu var pielāgot jebkurš paplašinājums, kas konfigurē reģistrētāju, tāpēc jums tiek ieteikts lejupielādēt un pārskatīt jūsu tīmekļa vietnes žurnālfailus.

Kopā ar spraudni, kas atbalsta funkciju “Atceries mani”, piemēram, spraudni “System - Remember Me”, šis spraudnis izveido sīkdatni lietotāja klientā, ja, piesakoties vietnē, tiek atzīmēta izvēles rūtiņa “Atceries mani”. Šo sīkdati var identificēt ar prefiksu 'joomla_remember_me', un tas tiek izmantots, lai automātiski reģistrētos lietotājiem vietnē, kad viņi apmeklē vietni, un viņi vēl nav pieteikušies.

ReCAPTCHA spraudnis integrējas Google reCAPTCHA sistēmā kā surogātpasta aizsardzības pakalpojums. Šī pakalpojuma ietvaros Google tiek pārraidīta tā lietotāja IP adrese, kurš atbild par kaptcha izaicinājumu.

Lai apstrādātu informācijas pieprasījumus, informācija par lietotāju ir jāapkopo un jāreģistrē, lai saglabātu audita žurnālu. Pieprasījumu sistēmas pamatā ir personas e-pasta adrese, kas tiks izmantota, lai saistītu pieprasījumu ar esošu vietnes lietotāju, ja tas ir iespējams.

13. KĀ AR MUMS SAZINĀTIES?

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi aicinām ar Mums sazināties, izmantojot Via de Cristo norādīto kontaktinformāciju Sekretariātā Laju vadītājam.