Via de Cristo Privātuma politika

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Biedrība “Latvijas de Cristo” (turpmāk – “Via de Cristo” un/vai “VdC” un/vai “Mēs”) sirds un būtība ir Kristus evaņģēlijs – lai vestu kristiešus līdz pilnīgākai saprašanai par to, ko nozīmē dzīvot žēlastības dzīvi, kas dod jaunu spēku un dzīvīgumu viņu ticības dzīvē. Via de Cristo mērķis ir dot kristiešiem jaunu apziņu par savu misiju pasaulē kļūt par vadītājiem kristīgajai atjaunošanai, kā arī vēlēšanos dzīvot žēlastības dzīvi (lietojot visus žēlastības līdzekļus) kopā ar saviem brāļiem un māsām Kristū. Via de Cristo nepiedāvā neko jaunu – tikai vienkāršu metodi, caur kuru cilvēki var izdzīvot savu dzīvi, kas ir pildīta ar žēlastību. Lai to veicinātu, Via de Cristo notur trīs dienu Nometnes (turpmāk – “Nometne”) un pēc-nometņu aktivitātes, kas saucās Ceturtā diena (turpmāk – “Ceturtā diena”). Visas Ceturtās dienas aktivitātes ir ļoti ieteicamas, bet kā visas Via de Cristo aktivitātes nav obligātas.

Mums ir svarīgi, ka tiek sasniegti šie mērķi, tajā pašā laikā Mēs apzināmies to, cik nozīmīga ir visu iesaistīto personu privātuma aizsardzība, īpaši ņemot vērā, ka Mūsu rīcībā ir dati par iesaistīto personu reliģisko piederību. (Vispārīgā datu aizsardzības regula, spēkā ar 2018. gada 25. maiju (turpmāk – "Vispārīgā datu aizsardzības regula"), 9. panta 2. punkta (d) apakšpunkts. (Pilns regulas teksts.)

Mēs ieguldām resursus un savā ikdienas darbībā rūpējamies par to, lai personu dati būtu pasargāti.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā Mēs rūpējamies un aizsargājam savā rīcībā nonākušos personu datus, proti, palīdzēt saprast, kādā veidā un kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti, kā arī iepazīstināt ar datu subjektu tiesībām un pienākumiem.

Apstrādājot personas datus, Mēs ievērojam Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, atbildīgo institūciju izdotos saistošos norādījumus un noteikumus, kā arī Eiropas Savienības normatīvos aktus.

Šī Privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kuru personas datus apstrādājam.

Šo Privātuma politiku esam izveidojuši pēc iespējas vienkāršāku, tomēr lūgums vispirms iepazīties ar šādiem jēdzieniem.

 • Anonimizēti dati – informācija, kas vairs nav attiecināma uz fizisku personu, jo visi personu identificējošie elementi ir izslēgti no personas datu kopas.
 • Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecināma uz fizisku personu.
 • Pasākumi – jebkāda veida aktivitātes, ko Mēs organizējam atbilstoši Mūsu darbības mērķiem: Nometnes, Ceturtā diena (pēc nometnes dzīves), Ultreyas (VdC dalībnieku kopā sanākšana), Mazās grupas, u. c.

2. KĀ MĒS IEGŪSTAM PERSONAS DATUS?

Informācija, ko iegūstam par personu, ir atkarīga no sadarbības veida.

Personas datus varam saņemt vairākos veidos, t. sk.:

 • Datu subjekts Mums sniedzis savus Personas datus, iesniedzot pieteikuma anketu dalībai Mūsu organizētajās nometnēs (piesakoties Mūsu interneta vietnē), piedaloties mūsu organizētajos Pasākumos, Mūsu interneta vietnē piesakoties ziņojumu/aizlūgšanu saņemšanai, pieprasa informāciju vai iesniedz pieteikumu konkrēta jautājuma vai lūguma izskatīšanai, sazinās ar Mums informatīvajos kanālos;
 • Saņemot datus no citiem avotiem, piedaloties kādā no Mūsu rīkotajiem Pasākumiem, kura laikā uzņemti Pasākuma dalībnieku fotoattēli. Pasākumos, kuros notiek foto attēlu uzņemšana, pasākuma dalībnieki par to tiek informēti. Pasākumā uzņemtie attēli tiek izsniegti tikai un vienīgi Pasākuma dalībniekiem un ievietoti Mūsu interneta vietnē, identificētiem lietotājiem pieejamā sadaļā.

3. KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS IEGŪSTAM?

Atkarībā no sadarbības vai saziņas veida Personas datu veidi var atšķirties. Vispārīgi Personas datu veidus iedalām šādās kategorijās.

 • Personas pamatdati. Personu identificējošie dati – vārds, uzvārds, kontaktu un komunikācijas dati – tālrunis, e-pasta adrese, ģimenes stāvoklis, informācija, kas nepieciešama Pasākumu norisei, piekrišanas dati, personas vizuālie dati (foto, video u. tml.), u. c.
 • Dati par personas reliģisko piederību atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas panta 2. punkta (d) apakšpunktam.

4. KĀ MĒS IZMANTOJAM PERSONAS DATUS?

Mēs apstrādājam Personas datus, lai nodrošinātu Nometnes organizēšanu un aicinātu nometnes apmeklējušos kristiešus kalpošanai un citu Mūsu rīkoto Pasākumu apmeklēšanai.

Mēs, pamatojoties uz datu subjekta doto piekrišanu, apstrādājam Personas datus tikai konkrētiem un nepieciešamiem mērķiem:

 • Pasākumu nodrošināšana – mērķis attiecas uz Via de Cristo uzticēto funkciju veikšanu un nodrošināšanu, un pret Via de Cristo uzņemtajiem pienākumiem.
 • Viedokļa noskaidrošana – aptaujas mērķis attiecas uz darbībām, ko, piemēram, nepieciešams veikt, lai nodrošinātu viedokļa noskaidrošanu par Via de Cristo darbu vai organizētajām aktivitātēm.
 • Pieteikto jautājumu risināšana – mērķis attiecas uz datu subjekta un Mūsu savstarpējo saziņu, tostarp personas iesniegtiem pieteikumiem, iesniegumiem vai jebkuru kontaktu (t. sk. pa pastu, e-pastu u. c.). Apstrādi veicam uz likuma un pieteiktā jautājuma pamata, piemēram, vedojot nepieciešamus sarakstus Pasākumiem u. c.
 • Līguma slēgšana/grozīšana – apstrādi veicam uz likuma un līguma pamata.
 • Komunikācija ar Via de Cristo Svētceļniekiem (cilvēks, kas piedalījās kādā no VdC nometnēm, turpmāk – "Svētceļnieki"), vai Via de Cristo kandidātiem (tie kuri gaida savu piedalīšanos Nometnē, turpmāk – "Kandidāts"). Mēs ievērojam ikviena Svētceļnieka vai Kandidāta tiesības dot, atsaukt vai mainīt informācijas saņemšanas iespējas. Apskatīt un izmainīt savus Personas datus var Mūsu mājaslapā. Gadījumos, kad Svētceļnieks vai Kandidāts ir izteicis vēlmi saņemt informāciju, Personas dati var tikt apstrādāti, lai varētu nodrošināt nepieciešamās informācijas sniegšanu. Šādos gadījumos vienmēr ir svarīga Svētceļnieka vai Via de Cristo kandidāta piekrišana. Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses un Svētceļnieka vai Via de Cristo Kandidāta sniegtas piekrišanas pamata.
 • Saistošo normatīvo aktu izpilde – mērķis attiecas uz normatīvajos aktos paredzēto Personas datu apstrādes pamatu, piemēram, grāmatvedības, nodokļu un nodevu jomā u. c.
 • Lūgšanu istabas dati. Datu subjekts, kas ir reģistrēts Mūsu mājaslapā brīvprātīgi sūta savu vārd, uzvārdu, e-pastu un izlūgšanu saturu visiem mājaslapā reģistrētiem lietotājiem, kuri nav izrakstījušies no šī pakalpojuma. Datu subjekts var izrakstīties jebkurā laikā.
 • Via de Cristo infrastruktūras un pakalpojumu, informācijas, darbinieku, Svētceļnieku un Kandidāta drošība, prettiesisku vai citādu apdraudējumu novēršana, noziedzīgu nodarījumu atklāšanas sekmēšana objektos un tiem piegulošā teritorijā, to skaitā informācijas sistēmās. Mērķis attiecas uz Pasākumiem, kas tiek veikti ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, to skaitā veicot videonovērošanu, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu apdraudējumu un aizsardzību. Apstrādi veicam uz likuma un leģitīmas intereses pamata.
 • Grāmatvedības/finanšu un nodokļu pārvaldība – mērķis attiecas uz grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksāšanu, norēķiniem u. tml. Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.
 • Personas datu apstrāde Via de Cristo iekšējos administratīvos nolūkos – mērķis attiecas uz Personas datu apstrādi iekšējos administratīvos nolūkos, piemēram, interešu konflikta novēršanai un prettiesisku darījumu novēršanai. Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses pamata.

Jebkurā no minētajiem gadījumiem Personas datus apstrādājam tikai tādā mērā, kā to pieļauj konkrētais apstrādes mērķis.

5. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM PERSONAS DATUS?

Fizisku personu interešu aizsardzības nolūkos nepārtraukti attīstām savus drošības procesus un pasākumus. Šādi drošības pasākumi ietver personāla, informācijas un tehnisko resursu, IT infrastruktūras, iekšējo un publisko tīklu, kā arī Via de Cristo pasākumos izmantoto ēku aizsardzību. Šo pasākumu ietvaros nodrošinām atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu neautorizētu piekļuvi Personas datiem.

6. KAM MĒS VARAM SNIEGT PERSONAS DATUS?

Personu datu apmaiņa var būt nepieciešama atsevišķos gadījumos, kad tam ir konkrēts mērķis, piemēram, Mums var rasties nepieciešamība sniegt Personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

 • Valsts institūcijām, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par Svētceļnieku veiktajiem ziedojumiem vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram par Via de Cristo Valdes un Sekretariata (Via de Cristo padome, turpmāk – “Sekretariāts”) locekļiem;
 • Katram individuāli pēc viņa personīga pieprasījuma – pašam par sevi vai par citu personu uz pilnvaras pamata;
 • Uzraudzības iestādēm, piemēram, tiesībsargājošām institūcijām un glābšanas dienestiem atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • Sadarbības partneriem, ar kuriem ir noslēgts līgums un vienošanās par personu datu apstrādi, piemēram, piegādes nodrošināšanai (kurjeri, pasts u. tml.).
 • Nometnes, pasākumu organizētājiem, lai Via de Cristo Komandas dalībnieki (turpmāk – "Komanda") varētu veikt uzticētos pienākumus. (Skat. 11. punktu)

Mēs nodrošinām Personas datu konfidencialitāti, veicot drošības pasākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

7. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM DATUS?

Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai izmantojam kritērijus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, kā arī ņemam vērā fiziskām personām paredzētās tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.

Anonimizētu datu glabāšanai tiešā veidā ierobežojumi nav piemērojami, taču arī tos glabājam tikai nepieciešamajā apjomā un ilgumā.

8. KĀ MĒS LIETOJAM SĪKDATNES?

Līdzīgi kā citās mājaslapās, arī Mūsu mājaslapā var tikt izmantota sīkdatņu tehnoloģija.

Sīkdatnes Mums ļauj noteikt vispieprasītākās mājaslapas daļas (kuras mājaslapas daļas un cik ilgi apmeklētāji tās apmeklē).

Ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts citādi, personai jebkurā laikā ir tiesības atteikties no turpmākas savu datu apstrādes, taču tādā gadījumā, īpaši, ja minētie dati ir tehniski būtiski, pastāv iespēja, ka nevarēsim šo pakalpojumu nodrošināt tādā pašā apmērā, kā iepriekš.

SĪKDATŅU POLITIKA

Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs dažreiz jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Tāpat dara arī lielākā daļa lielo tīmekļa vietņu.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

Kā mēs sīkdatnes izmantojam?

Vairākās mūsu lapās tiek izmantotas sīkdatnes, lai atcerētos

 • jūsu ekrāna iestatījumus,
 • jūsu valodas izvēle (latviski vai angliski),
 • vai esat pieslēdzies (ielogojies) vai nē,
 • vai esat jau piekritis (vai nepiekritis) tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkdatnes.

Šīs sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai šī vietne darbotos, bet jums būs labāka pārlūkošana. Šīs sīkdatnes ir iespējams dzēst vai bloķēt, bet tādā gadījumā atsevišķas šīs vietnes iespējas var nedarboties, kā nākas.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu, un dati par jūsu navigāciju ir mūsu kontrolē. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi tam mērķim, kas norādīts šeit.

Vai mēs izmantojam citas sīkdatnes?

Kā var kontrolēt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā jums būs pašrocīgi jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet vietni, un varbūt nedarbosies daži pakalpojumi un funkcijas.

9. KĀDAS IR DATU SUBJEKTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI?

Datu subjektam ir tiesības:

 • Iepazīties ar informāciju, kādu Mēs par viņu glabājam, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un nepamatoti neskar citu personu tiesības; informāciju par sevi var iegūt jebkurā Mūsu nodrošinātajā kanālā, kas dod iespēju identificēt personu.
 • Pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai nepieciešamības gadījumā papildināšanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret to apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Izvēloties saņemt informāciju par sevi attālināti, piemēram, pa pastu, e-pastu, uz citu adresātu vai tamlīdzīgi, iesniedzējs ir atbildīgs par izvēlētā saņemšanas veida drošumu un personu, kas darbojas iesniedzēja pārstāvībā, rīcību.
 • Pieprasīt apstrādē esošo personas datu kopiju, ja tas nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvības.
 • Jebkurā brīdī vieglā veidā atsaukt sevis sniegtās piekrišanas. Piekrišanu sniegšana vai atsaukums ir personas brīva izvēle, un tas neuzliek obligātus papildu pienākumus. Tomēr, ja persona nolemj atsaukt kādu no sniegtajām piekrišanām, jāņem vērā, ka ar konkrēto piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un var vairs nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā. Piemēram, atsaukums aktuālo ziņu saņemšanai nozīmēs, ka vairs netiks piegādāti jaunumi vai citas aktualitātes. Būtiski atcerēties, ka šāds atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veiktas līdz atsaukumam, likumīgumu.
 • Sazināties ar Mums un uzraudzības iestādēm par datu apstrādes jautājumiem. Ja nepieciešams atbalsts plašākai informācijas saņemšanai par šo Privātuma politiku, datu apstrādes aspektiem vai piemērojamiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, aicinām vērsties pie Mums, lai ar rūpību varam izskatīt radušos jautājumu un sniegt atbildi. Jebkurā gadījumā fiziskai personai vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijā.

Datu subjektu iesniegumus izskatām bez maksas. Iesniegumu var iesniegt Via de Cristo Sekretariāta Laju vadītājam, nodrošinot iespēju sevi identificēt kā konkrētu personas datu subjektu, un pārliecināties par iesniegtā pieprasījuma būtību un pamatojumu.

Datu subjektam ir pienākums:

 • Saprātīgā laika periodā sniegt Mums informāciju par izmaiņām sniegtajos datos. Mums ir svarīgi, ka Mūsu rīcībā ir patiesa un aktuāla informācija.
 • Nepieciešamības gadījumā sniegt papildu informāciju. Saziņas un sadarbības ietvaros varam lūgt sniegt papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka saziņa vai sadarbība notiek ar noteiktu fizisku personu. Tas nepieciešams konkrētās personas un citu personu datu aizsardzībai, lai būtu skaidrs, ka tieši šī persona ir Personas datu subjekts un ka saziņas un/vai sadarbības ietvaros izpaustā informācija par šo personu tiek izpausta tikai šai konkrētai personai, neaizskarot citu personu tiesības. Piemēram, kad persona vēlas noskaidrot ziņas par sevi, atsūtot Mums pieprasījumu. Šādā gadījumā Mums ir svarīgi pārliecināties, ka tieši šī persona ir šo pieprasījumu parakstījusi un iesniegusi. Attiecīgi varam lūgt sniegt papildu identificējošu informāciju. Tomēr, ja persona nebūs sniegusi papildu informāciju un/vai Mums, būs šaubas par pieprasītāja identitāti, tad personas datu aizsardzības nolūkos (lai tie netiktu izpausti trešajām personām) varam atlikt pieprasījuma izskatīšanu līdz brīdim, kad būsim pārliecināti par to, ka tieši šī persona pieprasījusi minētās ziņas.
 • Iepazīties ar šo Privātuma politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo datu subjektu un kuru intereses tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos. Mēs sagaidām, ka dati, kas Mums tiek sniegti, neskar citu personu intereses. Gadījumos, kad dati tiešā veidā attiecas uz citu personu (datu subjektu maiņas gadījumā), personai ir pienākums bez kavēšanās mūs par to informēt. Līdz pilnai personu identifikācijai dati tiek attiecināti uz konkrēto fizisko personu kā uz datu subjektu.

10. KĀ IESPĒJAMS UZZINĀT INFORMĀCIJU PAR IZMAIŅĀM ŠAJĀ PRIVĀTUMA POLITIKĀ?

Tā kā pastāvīgi pilnveidojam un attīstām savu darbību, pastāv iespēja, ka periodiski grozīsim un papildināsim šo Privātuma politiku. Tādēļ aicinām regulāri iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo versiju. Tā pieejama vietnē www.viadecristro.lv. Kad veiksim izmaiņas šajā politikā, par to informēsim ar paziņojumu mājaslapā. Būtisku izmaiņu gadījumā informācija var tikt sniegta papildu kanālos.

11. ATBILDES UZ BIEŽĀK UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM

 • Via de Cristo datubāzē drīkst ieskatīties tikai datubāzes uzturētājs vai Sekretariāta noteikumos “Par personas datu drošību VdC” minētās personas.
 • Pie ieejas dievnamā un citās iekštelpās, kur notiek VdC pasākumi, vajadzētu izvietot informatīvu uzrakstu par to, ka pasākumu laikā šajās telpās var notikt fotografēšana, filmēšana vai veikts cita veida ieraksts datu nesējos, kas iepriekš saskaņots ar VdC atbildīgo personu.
 • Ja Via de Cristo pasākuma teritorijā vai telpās drošības nolūkos tiek veikta videonovērošana, par to ir jāizvieto informatīvs uzraksts.
 • Sūtot e-pastus daudziem adresātiem vienlaikus (piemēram, visiem Svētceļniekiem, Kandidātiem, Komandai u. tml.), saņēmēji nedrīkst redzēt cits cita e-pasta adreses. To novērš, adreses ievietojot “Bcc” sadaļā (nevis “To” vai “Cc”).
 • Vispārīgā datu aizsardzības regula sargā personu datus no mēģinājumiem tirgoties ar šiem datiem. Via de Cristo lielā vērtība ir Svētceļnieku un Via de Cristo Kandidātu saraksts ar e-pasta adresēm vai telefona numuriem. Sargiet tos!

12. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

 • Joomla pamatiespējas

Visi pieprasījumi tīmekļa Via de Cristo vietnē, kas balstās uz Joomla, sākot sesiju, saglabā IP adresi sesijas datos un izveido sesijas sīkdatus lietotāja pārlūkprogrammā. IP adrese tiek izmantota kā drošības līdzeklis, lai palīdzētu aizsargāties pret iespējamiem sesijas nolaupīšanas uzbrukumiem, un šī informācija tiek izdzēsta, kad sesijas derīgums ir beidzies un tās dati ir iztīrīti. Sesijas sīkdatnes nosaukums ir balstīts uz nejauši ģenerētu jaukšanu, tāpēc tam nav konstanta identifikatora. Sesijas sīkdatnes tiek iznīcinātas, kad ir beidzies sesijas derīguma termiņš vai lietotājs ir izgājis no pārlūkprogrammas.
Joomla reģistrācijas sistēma reģistrē apmeklētāja IP adresi, kā rezultātā uz tā žurnālfailiem tiek rakstīts ziņojums. Šie žurnālfaili tiek izmantoti, lai ierakstītu dažādas darbības Web vietnē Joomla, tostarp informāciju, kas saistīta ar pamatatjauninājumiem, nederīgiem pieteikšanās mēģinājumiem, neapstrādātām kļūdām un informāciju par attīstību, piemēram, deformētu API izmantošanu. Šo žurnālfailu formātu var pielāgot jebkurš paplašinājums, kas konfigurē reģistrētāju, tāpēc jums tiek ieteikts lejupielādēt un pārskatīt jūsu tīmekļa vietnes žurnālfailus.

 • Autentifikācija – sīkdatnes

Kopā ar spraudni, kas atbalsta funkciju “Atceries mani”, piemēram, spraudni “System - Remember Me”, šis spraudnis izveido sīkdatni lietotāja klientā, ja, piesakoties vietnē, tiek atzīmēta izvēles rūtiņa “Atceries mani”. Šo sīkdati var identificēt ar prefiksu 'joomla_remember_me', un tas tiek izmantots, lai automātiski reģistrētos lietotājiem vietnē, kad viņi apmeklē vietni, un viņi vēl nav pieteikušies.

 • CAPTCHA – reCAPTCHA

ReCAPTCHA spraudnis integrējas Google reCAPTCHA sistēmā kā surogātpasta aizsardzības pakalpojums. Šī pakalpojuma ietvaros Google tiek pārraidīta tā lietotāja IP adrese, kurš atbild par kaptcha izaicinājumu.

 • Privātums

Lai apstrādātu informācijas pieprasījumus, informācija par lietotāju ir jāapkopo un jāreģistrē, lai saglabātu audita žurnālu. Pieprasījumu sistēmas pamatā ir personas e-pasta adrese, kas tiks izmantota, lai saistītu pieprasījumu ar esošu vietnes lietotāju, ja tas ir iespējams.

13. KĀ AR MUMS SAZINĀTIES?

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi aicinām ar Mums sazināties, izmantojot Via de Cristo norādīto kontaktinformāciju Sekretariātā atbildīgais par Privātumu politiku.

VDC icon blue

Biedrība "Latvijas Via de Cristo" reģistrācijas nr. 50008116731
Swedbank LV46HABA0551017377709, SWIFT: HABALV22
Jautājumi, ierosinājumi vai ziņojumi par kļūdām mājaslapā: ✉ vdc@viadecristo.lv