Informācija mācītājiem

MācītājsVia de Cristo nolūks

Via de Cristo nometnes ir domātas, lai ikviens dalībnieks varētu saņemt un piedzīvot Dieva žēlastību caur Vārdu un Sakramentu Kristus Miesā – Baznīcā. Lai piedalītos, kandidātam ir jābūt kristītam un iesvētītam LELB (vai tās partnerbaznīcu) draudzes loceklim un vismaz 21 gada vecam. Ir lūgums, ka precētie pāri piedalās reizē (vienā gadā), un ka vīrs piedalās pirms sievas. Ja sieva tiek sponsorēta pirms vīra, tad tas jāapstiprina sekretariātā ar īpašu mācītāja rekomendāciju. Jautājumu gadījumā sazinies ar Pirmsnometnes vadītāju.

 LELB Kapituls ir apstiprinājis Via de Cristo mācību programmu un iesaka to mūsu draudžu locekļiem.

Via de Cristo ir garīgās atjaunošanās veids, kas sludina par Jēzus Kristus patiesību un žēlastību, kas nāk no Svētā Gara darba un spēka mūsos. "Es ticu, ka es ar savu paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu, ticēt, nedz pie Viņa nākt, bet Svētais Gars ar Evaņģēliju mani aicinājis, ar savām dāvanām apgaismojis, īstenā ticībā svētījis un uzturējis” (Lutera skaidrojums Apustuļu ticības apliecības trešajam ticības loceklim).

Kā atjaunošanās veids, Via de Cristo ir viena no metodēm, kas ir pieejama Baznīcā, lai palīdzētu atjaunot ticību, kas ticīgajiem jau ir dota kā dāvana. Via de Cristo nometnes ir domātas iesvētītiem draudzes locekļiem, kas jau pazīst Jēzu Kristu kā Kungu un Pestītāju un ilgojas pēc tā, lai tiktu atjaunoti un stiprināti attiecībās ar Kristu un apkārtējiem cilvēkiem. Via de Cristo piedāvā metodi, kā dzīvot mūsu atjaunotajā ticībā, dalīties ar Labo Vēsti, un būt aktīviem kalpiem Dieva valstības darbā.

Nometnēs draudžu locekļi saņem iedrošinājumu, lai stiprinātu savas attiecības ar mācītājiem, būtu tiem uzticami palīgi, ceļot Kristus Miesu. Tādējādi Via de Cristo mērķis ir vietējā draudze, lai paplašinātu zināšanas par to, ko mēs mācāmies mūsu pašu draudzēs, lai apbruņotos paši un palīdzētu stiprināt un atjaunot citu kristiešu ticību un, caur viņiem – viņu ģimenes, draudzes un vides, kurās viņi dzīvo, strādā un atpūšas. Via de Cristo nometnēs ikviens saņem iedrošinājumu būt neatlaidīgam un augošam ticībā, lai kļūtu par aktīviem Dieva mīlestības nesējiem, un stiprinātu personīgas attiecības ar Jēzu Kristu.

Viss, kas notiek Via de Cristo nometnē, ieskaitot runas un meditācijas, tiek atbalstīts ar lūgšanām un pilnīgu paļāvību uz Dievu.

Via de Cristo vēsture

Via de Cristo nometnes luterāņi ir pārņēmuši no Romas katoļu Baznīcas kustības "Cursillo de Cristiandad" (t.i., īsais kurss kristietībā). Nosaukumu "Via de Cristo" (t.i., Kristus ceļš) 1988. gadā pieņēma ASV Nacionālais Luterāņu sekretariāts, lai parādītu konfesionālas atšķirības.

Cursillo sākumi meklējami 1940-to gadu beigās Maljorkas salā Spānijā. Bīskaps Huans Hervas (Juan Hervas) un lajs Hernando Bonnins (Hernando Bonnin) ar skumjām pamanīja, ka viņa draudzē ir maz darbīgu vīriešu, kamēr sievietes tajā pašā laikā garīgi attīstījās daudz veiksmīgāk. Lai kaut ko darītu lietas labā, Hervas un Bonnins ar domubiedriem izveidoja trīs dienu mācību kursu vīriešiem, lai atdzīvinātu Baznīcas mācību viņu dzīvēs. Tas izdevās tik veiksmīgi, ka šis kurss sāka izplatīties, pakāpeniski sasniedzot arī Amerikas Savienotās Valstis. Pirmā nometne Amerikā notika spāņu valodā un tikai vēlāk tika pārtulkota angliski. Katoļu kopiena sāka organizēt šādas nometnes 1960-to gadu sākumā. Arī luterāņu mācītāji sāka tās apmeklēt, lai pārbaudītu šo kustību kā potenciālu atjaunošanās veidu arī Luteriskajā Baznīcā.

Mācītāji, kas bija piedalījušies Via de Cristo, domāja, ka atjaunošanās kustība ir ļoti laba un, ar dažām korekcijām, var tikt lietota Luteriskajā Baznīcā. Gadu laikā mācītāji un laji ir strādājuši pie tā, lai pārliecinātos, ka runu saturs, svētbrīži un lūgšanas, un pārējais, kas notiek nometnē, būtu luterisks, tomēr – balstoties uz Cursillo metodi.

Piedalīties nometnē tiek aicināti kā precētie, tā neprecētie. Parasti vīrieši piedalās vienā nedēļas nogalē, bet sievietes – nākamajā nedēļas nogalē. Izņēmuma kārtā tiek noturētas arī nometnes abiem dzimumiem kopā.

Ko māca Via de Cristo? Kas tur notiek?

Nometne sākas ceturtdienas vakarā. Cilvēki tiek iepazīstināti cits ar citu, un notiek svētbrīdis. Nākamajās trīs dienās notiek runas, pēc kurām seko diskusijas, dievkalpojumi, svētbrīži un kopēja sadraudzība. Nometnes noslēdzas svētdienas vakarā ar svētbrīdi.

Runas

Galvenais uzsvars nometnē tiek likts uz deviņām runām, ko saka laji, un piecām, ko saka mācītāji. Dažās no šīm runām runas tēmas ietvaros tiek izmantota personīgā pieredze kā dzīva liecība. Katrai runai seko diskusijas. Pirmo divu dienu laikā grupas pie galdiem zīmē plakātus, kas attēlo tikko dzirdēto runu un diskusijas. Vakarā grupas dalās ar to, ko viņi dienas laikā ir diskutējuši un izskaidro savu plakātu nozīmi pārējiem. Parasti ir četras līdz sešas grupas, sākot no sešiem cilvēkiem katrā grupā. Mācītāji nometnes svētbrīžu laikā dalās ar piecām meditācijām.

Ceturtdiena

Ceturtdienas svētbrīdī tiek teiktas divas meditācijas: "Iepazīsti sevi”, kā introspektīvs skatījums uz mūsu dzīvēm, kas mūs motivē, un kādi mēs esam attiecībās ar Dievu; otrā ir par Pazudušā dēla tēmu no līdzības Lūkas evaņģēlijā, kā Tēvs saskata Viņa attiecības ar mums, vienmēr mūs gaidot.

Piektdiena

Piektdienas rīta meditācija ir "Trīs Kristus acu skatieni”, kuros Jēzus skatās uz bagāto jaunekli, Jūdu un Pēteri. Jēzus skatiens ir mīlestības un ilgu skatiens, kas aicina sekot. Piecas runas, kas tiek teiktas dienas laikā:

 1. IDEĀLI (šo runu saka lajs): Mēs tiekam iedrošināti pārbaudīt, kas ir mūsu dzīves prioritātes. Kas ir mūsu ideāls? Kādus mērķus mēs nospraužam un kādus soļus mēs speram, lai to sasniegtu? Vai tas ir sasniedzams?
 2. ŽĒLASTĪBA (šo runu saka mācītājs): Dieva "ideāls” ir mīlēt radību. Žēlastība ir Dieva bezmaksas mīlestības dāvana, kas domāta mums. Tēvs vienmēr ir mīlošs, vienmēr brīvi dodošs, neprasot neko pretī, vienmēr mūs atjaunojot.
 3. LAJI (lajs): Baznīcas būtība ir šāda: vietējā draudze ir Kristus Miesa, kas audzina mīlestībā un sūta savus mācekļus pasaulē. Mācītāja un draudzes locekļi kopējais darbs, lai piepildītu Kristus misiju, ir iet un darīt/stāstīt. Kalpošana ir katra ticīgā aicinājums.
 4. ŽĒLASTĪBA DARBĪBĀ (mācītājs): Dieva žēlastība, kas izlijusi pār visiem, ir izlieta reālos, taustāmos veidos mūsu dzīvēs – attiecībās ar dzīvesbiedru, bērniem un draugiem. Dieva Gars ir mūsos, lai dotu mums iespēju ticēt un mīlēt. Dieva žēlastība "plūst pāri pār malām” mūsu dzīvēs, lai aizskartu citu dzīves caur kalpošanu viņiem.
 5. DIEVBIJĪBA (lajs): Ir vairāki dievbijības veidi, gan īsti, gan neīsti. Mēs atklājam, ka mēs lietojam dažādas dievbijības formas, pat īsti neko nejūtot. Dievbijība kļūst redzama "dzīvojot Dievam par godu” mūsu dievkalpojumos, studijās, izaugsmē un kalpošanā.

Sestdiena

Sestdienas rīta meditācija ir "Kristus tēls”. Šeit Kristus tiek parādīts kā pilnīgs Dievs, gan kā pilnīgs cilvēks. Jēzus ir "vārds, kas tapa miesa un mājoja mūsu vidū”. Jēzus ir pilnīgs Dievs, kas eksistēja pirms Viņš radīja visumu, un pilnīgs cilvēks, dzimis kā bērns Bētlemē. Viņš dzīvoja tādu pat dzīvi, kā mēs dzīvojam, un labprātīgi nomira un augšāmcēlās no mirušajiem, nesot mums Dieva žēlastību mīlestībā. Šī tēma tiek izvērsta sestdienas runu laikā.

 1. STUDIJAS (lajs): Šajā runā tiek pētīta loma un vajadzība pēc garīgās dzīves audzināšanas mācības. Tiek diskutēts par studiju mērķi, ar šķēršļiem, kas jāpārvar, lai bagātinātu mūsu saprašanu par ticību. Tiek piedāvātas atsauksmes uz grāmatām, Bībeles studijām, ikdienas Bībeles lasījumiem, ierakstiem u.t.t.
 2. SAKRAMENTI (mācītājs): Dieva Vārds ir dzīvs, aktīvi klātesošs mūsu ikdienas dzīvē un Viņa Vārds ir iemiesots arī Sakramentā. Šeit Kristus pats tiek parādīts kā Sakraments. Kā žēlastība ir sniegta zemes elementos – ūdenī, maizē un vīnā, tāpat arī zemes Kristus miesā Dieva žēlastība darīta īsta un personīga, "dota par tevi”. Šajā dienā sīki un smalki tiek diskutēts par Kristību un Svēto Vakarēdienu. Uzsvars tiek likts arī uz īpašiem brīžiem mūsu dzīvēs, kuros mēs piedzīvojam Dieva mīlestību un žēlastību dziļi nozīmīgos veidos, piemēram, dzimšana, iesvētības, laulības un nāve.
 3. APUSTULISKĀ DARBĪBA (lajs): Apustuliskā darbība "iet pasaulē” ir veids, kā pārbaudīt mūsu evaņģēlisko aicinājumu. Mēs tiekam iedrošināti darboties tādā veidā, kas saskan ar mūsu personību: "iegūsti draugu, esi draugs un ved savu draugu pie Kristus”.
 4. ŠĶĒRŠĻI ŽĒLASTĪBAI (mācītājs): Šajā runā tiek aplūkotas lietas (grēki), kas attur mūs no paļaušanās uz Dieva žēlastību un sekošanu viņam: velns, pasaule un miesa. Mēs esam tie, kas neļaujam Kristus grēku izpirkšanai pārvarēt šķēršļus; Dieva žēlastība ir pietiekama.
 5. VADĪTĀJI (lajs): Šajā runā tiek noskaidrots, kas ir vadītājs, kādas ir viņa rakstura, kā arī garīgās īpašības. Nevienam nav visas šīs īpašības, bet katram ir pietiekoši, lai varētu lietot kalpošanai, lai ietekmētu un vadītu citus pie Kristus.

Svētdiena

Svētdienas rīta meditācija "Kristus vēsts kandidātiem” iedrošina nometnes dalībniekus atgriezties no apskaidrošanas kalna atpakaļ ikdienā – dzīvē un kalpošanā, nokāpt no šī kalna un iet atpakaļ uz mājām, darbu, sabiedrību, draudzi un visiem mūsu ikdienas dzīves sīkumiem. Četras runas, kas turpina šo tēmu:

 1. VIDE (lajs): Ko var darīt katrs cilvēks, lai bagātinātu un/vai mainītu vidi, kurā mēs dzīvojam, strādājam un atpūšamies. Kā mēs varam būt iespaidojoši līdzekļi mūsu ģimenēs, darbā, baznīcā, mazajās grupās vai ar mūsu draugiem. Kā mēs varam iet visur ar Kristu.
 2. DZĪVE ŽĒLASTĪBĀ (mācītājs): Lai spēcinātu mūsu dzīvi darbībā, mums ir vajadzīga regulāra "padeve”, iedrošinājums, un mācības – visu to piedāvā ticīgo kopība – Baznīca. Tiek runāts par dievkalpojumiem, lūgšanām, ģimenes svētbrīžiem un iknedēļas darbības plānu. Mēs tiekam iedrošināti būt par daļu no mazās grupas, lai atbalstītu, iedrošinātu un audzinātu viens otru, dzīvojot Dieva žēlastībā.
 3. KRISTĪGĀ KOPIENA DARBĪBĀ (lajs): Šeit tiek vairāk runāts par to, ko iesāka Apustuliskās Darbības runa. Kristīgās kopības sirds un dvēsele ir apustuliskā darbība, kaut kas, ko mēs nekad nedarām vieni paši. Kopībā ir spēks, kas mums dod spēku darboties.
 4. PILNĪGA DROŠĪBA CETURTAJĀ DIENĀ (lajs): Kā mēs atrodam drošību dzīvē tiek salīdzināts ar to pilnīgo drošību, ko Dievs mums ir apsolījis. Mēs saņemam šo drošību caur citiem Kristus Miesā visos dzīves ceļos, daloties mūsu svētceļojumā, iedrošinot, pieceļot, stiprinot un mīlot vienam otru. Tiek skaidrots, kā dibināt mazo grupu. Pēc šīs trešās dienas, mēs visu pārējo dzīvi saucam par Ceturto dienu. Mūsu aicinājums, kas dots Kristībā, aicina mūs misionēt. Tas nebūs viegli. Mēs esam saņēmuši iedrošinājumu būt raugam mūsu mājas dzīvē, un kalpot bez atrunām.

Kādā veidā dievkalpojumi tiek noturēti?

No rīta pirms brokastīm nometnes dalībnieki sanāk uz lūgšanu, īsu meditāciju, Rakstu lasījumiem un Sakramenta svinēšanu. Katru vakaru pirms gulētiešanas dalībnieki sanāk kopā uz īsu pārdomu brīdi un lūgšanu.

Rakstu lasījumi ir saistīti ar dienas tēmu. Piektdien, sestdien un svētdien nometnes dalībnieki piedalās liturģiskā dievkalpojumā ar Svēto Vakarēdienu. Īsā noslēguma svētdienā ceremonijā, tiek atgādināts par mūsu daļu Kristus misijā.

Via de Cristo mērķis ir vietējās draudzes

 • Papildināt, ko esam iemācījušies katrs savā draudzē;
 • Apbruņot mūs, lai palīdzētu stiprināt un atjaunot citu kristiešu ticību un caur viņiem viņu ģimenes, draudzes, un vides, kurās tie dzīvo, strādā un atpūšas;
 • Iedrošināt vīriešus un sievietes augt Kristū caur…
  • dievkalpojumu apmeklēšanu,
  • piedalīšanos Bībeles stundās,
  • iesaistīšanos draudzes darbā,
  • naudas pārvaldīšanu,
  • sakramentālās dzīves atjaunošanu, un
  • daloties ar Kristus mīlestību.

Ja Jūs vēlaties uzzināt kaut ko vairāk par Via de Cristo, lūdzu, skatieties "Bieži uzdotie jautājumi", vai rakstiet mums e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

VDC icon blue

Biedrība "Latvijas Via de Cristo" reģistrācijas nr. 50008116731
Swedbank LV46HABA0551017377709, SWIFT: HABALV22
Jautājumi, ierosinājumi vai ziņojumi par kļūdām mājaslapā: ✉ vdc@viadecristo.lv