Vārda dienas šodien svin: Leonora, Svens

NB!NB!Pavadīšana notiks no sv.Sīmaņa baznī­cas pl.19:00

Ņemot vērā uz VIDZEMES ŠOSE­JAS NOTIEKOŠOS REMONTA DAR­BUS un papil­dus uzlik­tos sešus luk­so­forus, aicinām uz nometnes sākumu, serenādi un noslēgumu IZBRAUKT SAVLAICĪGI.

Via de Cristo nometnes 2014. gadā

Vīriešu nometne LV 13, 3.-6.jūl, rek­tors: Valdemārs Jānis Klēviņš.
Sieviešu nometne LV 13, 10.-13.jūl, rek­tore: Inese Kušķe.

Kan­didāti vīriešu nometnē: 25 brī­vas vietas: 5
Kan­didātes sieviešu nometnē: 30 brī­vas vietas: 0
Gaidāmā sarak­stā: 0
Drukāt

Kas ir Via de Cristo?

Autors VdC. kat­e­gorija: Par Via de Cristo

VIA DE CRISTO… no spāņu val­o­das «Kris­tus ceļš»

Kristus tev uzticasVia de Cristo (turp­māk tek­stā — VdC) ir trīs dienu kurss, kas uzskata kristi­etību kā dzīvesveidu. Tā ir sīki struk­turēta nometne, kas domāta lai stiprinātu un atjaunotu ticību kristiešos un caur viņiem, viņu ģimenes un draudzes, mainīt viņu vidi, kurā viņi dzīvo, strādā un atpūšas. Tas notiek sadar­bībā lajiem ar garīdzniekiem, lai nestu atjaunošanos Baznīcai.

DeCol­ores!