Vārda dienas šodien svin: Jēk­abs, Žak­līna

Via de Cristo nometnes 2014. gadā

Vīriešu nometne LV 13, 3.-6.jūl, rek­tors: Valdemārs Jānis Klēviņš.
Sieviešu nometne LV 13, 10.-13.jūl, rek­tore: Inese Kušķe.

Drukāt

Ultreya 30.augustā

Autors Ilze Rulle. kat­e­gorija: Paz­iņo­jumi

Ultreya!Sve­icināti svētceļnieki! Aic­i­nam jūs uz…

Ultreyu Burt­niekos,
Burt­nieku mācītāj­muižā — nometņu vietā,
ses­t­dien, 30.augustā, plkst.12.00!

Atgād­inām ka «Ultreya» spāņu val­odā nozīmē «uz augšu», «uz priekšu» vai «būt neat­laidīgam». Ultreya ir mazo grupu kopā sanākšana (ja Tev šobrīd nav savas mazās gru­pas – neuz­trau­cies, var­būt Ultreyā satiksi citus svetceļniekus, kuri arī atro­das mazās gru­pas mek­lēju­mos). Ultreyas mērķis ir dot un saņemt iedrošinājumu, dzīvo­jot Cetur­tajā dienā, klau­soties kā citi evaņģelizē savās vidēs.

Ultreyā var piedalīties VISI svētceļnieki, kuri ir piedalījušies jebkurā VdC nometnē, kā arī viņu viesi. Atgād­inām, ka Ultreyās var piedalīties VISI svētceļnieki, ne tikai tie, kuri tikko izgājuši nometni

Lūdzu, ņemiet līdzi savu…

  • Via de Cristo krustiņu,
  • vārda zīmīti,
  • svētceļnieka rokas­grā­matu,
  • ziedo­jumu ultreyas orga­nizēšanai — €2,00 (ziedo­ju­mam par telpām un pus­di­enām). Uz pus­di­enām aicinām pieteik­ties līdz 28.augusta vakaram pie Ineses Kušķes pa tel.28379294.
  • aizpildīta koman­das pieteikuma anketa, ja Jūs vēlaties nākamā gadā piedalīties komandā,
  • «groz­iņš» uzkodām.
Drukāt

Kas ir Via de Cristo?

Autors VdC. kat­e­gorija: Par Via de Cristo

VIA DE CRISTO… no spāņu val­o­das «Kris­tus ceļš»

Kristus tev uzticasVia de Cristo (turp­māk tek­stā — VdC) ir trīs dienu kurss, kas uzskata kristi­etību kā dzīvesveidu. Tā ir sīki struk­turēta nometne, kas domāta lai stiprinātu un atjaunotu ticību kristiešos un caur viņiem, viņu ģimenes un draudzes, mainīt viņu vidi, kurā viņi dzīvo, strādā un atpūšas. Tas notiek sadar­bībā lajiem ar garīdzniekiem, lai nestu atjaunošanos Baznīcai.